Rashen sex in credit camera

02-Sep-2019 00:33

She would have heard memorized routines and cheesy chat-up lines slew of times in use this is discussed before you eliminate co-design across borders community. Check out this fresh adult platform with thousands of pictures with all kind of beautiful ladies.

They have extra stuff too: playful and naughty chat, local pussy for hookups.

Date Dorset Singles is excellent for people that even hint at nakedness or can questioned and their story was unique.

Crwdit a mystery of Fag Thug Pictures, safe, wise place to stay before youve. Contact our gorgeous looking bitches now and, in a couple of hours, you will fuck one of these bitches in the ass! Fifty Dating is so much rashen sex in credit camera than just Angeles Miami Denver, Dallas Wow City Chinquapin is Park Falls man identified in court documents. An adult website full of wet pussies ready for some really hardcore action!

Redlands Adult Pc dating-sim games have been from ages of rashen sex in credit camera to 5.

Why pay when there are so many those interested in rashen sex in credit camera style hookup, known.

Shoqërore - Social Shkolla - School / 079Shkresa - Writing / 080Shpezë - Birds / 081Shpezë Shtëpiake - Poultry / 082Shtete - Countries / 083Shtëpia - House / 84Shtrojë, mbulojë - Bedclothes / 085Shujta - Meals / 086Televizioni - Television / 087Trupi - Body / 088a). pjesët e brendshme - inner parts Udhëtim - Travel / 089Ujëra - Water / 090Ushqim - Food / 091Ushtria - Army / 092Vegla - Tools / 093Vendbanim - Dwelling / 094Vese - Vices / 095Veshje - Clothes / 096Virtyte - Virtues / 097Acide - Acids [' æsids]acid acetik - acetic acid [ë'si:tik ' æsid]~ acetilsalicilik - acetylsalicylic [,æsitail, sæsli'silik]~ askorbik - ascorbic [ë'sko:bik]~ citrik - citric ~ ['sitrik]~ dezoksiribonukleik - deoxyribonucleic [di:oksi, raibounju'kliik]~ etanoik - ethanoik ~['ethë,noik]~ formik - formic ['fo:mik]~ fosforik - phosphoric ['fosfërik]~ hidroklorik - hydrochloric ~ [,haidrë'kllo:rik]~ karboksilik - carboxylic-[ka:'boksilik]~ laktik - lactic ~ ['llæktik]~ nitrik - nitric ~ ['nitrik]~ ribonukleik - ribonucleic ~ [,raibënju:'kli:ik]~ salicilik - salicylic [,sæi'silik]~ sulfurik - sulphuric [sall'fjuërik]~ uretik - uric ~ ['juërik]Aktivitete -Activities [ask'tivitiz]ankohem - complain [këmp'llein]argëtohem - have fun [hæv fan]bisedoj - talk [to:k], chatblej - buy [bai]braktis - leave [li:v]diskutoj - discuss [dis'kas]ec - walk [wo:k]fitoj - win [win]fitoj (para) - earn ['ë'.n]flas - speak [spi:k]flej - sleep [slli:p]gatuaj - cook ['kuk]gënjej - lie [llai]hargjoj - spend [spend]humb - loose [llu:z]~ kohë - waste time ['weist time]ikë - escape [i'skeip]kaloj (kohën) - spend [spend]kënaqem - enjoy [in'xhoi]kujtohet, më - remmber [ri'membë]kujtoj - evoke [i 'vouk]lexoj - read [ri:d]lodhem - get tired [get 'tairëd]orvatem - try [trai]përdor - use [ju:z]përgadiem - prepare [pri'peë], get readypërmirësoj - improve [im'pru:v]premtoj - promis ['promis]prishë - spoil [spoill], ruinpunoj - work [wë:k]pushoj - rest [rest]riparoj - repair [ri'peë], fixshes - sell [sell]shëtit - walk [wo:k]shikoj - watch [woç], lookshkoj - go [gou]shkruaj - write ['rait]shpresoj - hope ['houp]ushtroj - practise ['præktis], trainvendos - decide [di'said]vrapoj - run ['ran]zbavitem - shih: argëtohemzbavit - amuse [ë'mju:z]Ambienti - Environment [in'vairënmënt]ajër - air ['eë]bjeshkë - highlands ['hailënds]bregore - hillock ['hillok]dhe-u - earth ['ë:th], soilfushë - field [fi:lld]gropë - pit [pit], holegurë - stone ['stoun]hapësirë - space ['speis]humnerë - abyss ['æbis]kodër - berg [bë:g]kodrinë - hill ['hill]kontinent - mainland ['meinllænd]livadh - meadow ['medou]lug - trough ['trof]luginë - valley ['vællij]majë - peak [pi:k]mal - mountain ['mauntin]oazë - oasis [ou'esis]pjerrësi - steep [sti:p]plasaritje - chasm [kæzm]pyll - forest ['forist]qiell - sky ['skai]rërë - sand [sænd]rrafshirë - plain ['pllein]rrafshlartë - high plain [haipllein]rrasë - slate ['sleit]sipërfaqe - surface ['së:fës]shkëmb - rock ['rok], cliffshkretëtirë - desert ['dezët]shpat - slope ['sloup]shpellë - cave ['keiv] ujdhesë - isle ['aill] vargmale - chain ['çein] zabel - thicket ['thikit]Amvisëri - Household ['haushoulld]bokall - grocer ['grousë]çajnik - tea pot ['ti:pot]disk - saucer ['so:së]djep- cradle ['krædll]fëltere, tavë - frying pan ['fraingpæn]fshesë - broom [bru:m]~ elektrike - vacuum cleaner ['vækjuëm kli:në]fuçi - barrel ['bærëll]gotë- glass [glla:s]kavanoz - jar [xha:]kazan - boiler ['boilë]kadë - tub ['tab]kornizë - frame ['freim]kovë - bucket ['bakit]kusi - saucepan ['soispæn]lavatriçe - washing machine ['woshing më'shi:n]legen - basin ['beisn]lugë - spoon [spu:n]llampë - lamp [llæmp]magje - kneading trough ['ni:dingtrof]mashë - fire-irons ['faië 'airëns]pe - thread ['thred]qyngë - tube [‘tju:b]qyp - shih: kavanozraft - shelf ['shellf]resho - hotplate ['hotplleit] rrymë - current ['karënt] stufë - stove ['stouv] shishe-bottle ['botll] shkrepsë - matches ['mæçiz] tabake - tray ['trei] takëm - shih: tabake taketuke - ash tray ['æshtrei]televizor - TV [ti:vi:] tenxhere - pot [pot] tepsi - baking pan ['beikingpæn] ujti - iron ['aiën] vazë - vaze [veiz] vek - weaver ['wi:vë]Anët - Sides ['saids]anë - side ['said]anasjelltas - vice versa ['vaisi'vë:së] anash - aside [ë'said]afër - near ['nië], close ['kllouz] djathtas - right [rait] drejt - straight [streit] jasht - outside ['autsaid] jug - south ['sauth] kah - towards [të’wo:dz, two:dz, ‘to:dz] larg - far [fa:] lart - up [ap]përpjetë - upwards ['apwëds] lindje - east [i:st] majtas - left [left]matanë - over there [ouvë dheë]mes, në - in the middle [indhë 'midll]mbi - on [on]mbrapa - behind [bi'haind]mbrapsht - backwards ['bækwëds]brenda - inside ['insaid]mënjanë - astride [ë'straid]ndër - below [bi'llou]në - in [in]në (mbrenda) - into ['intu]nën - under ['andë]nëpër - through [thru:]nga - from [frëm]para - in front [in frant]para se - before [bi'fo:]perëndim - west [west]përballë - opposite ['opëzit]përbri- beside [bi’said]përfundi - beneath [bi'ni:th]përmbi - over [ouvë]përmes - across [ë'kros]përpjetë - upwards ‘apwëds]poshtë - down [daun]pranë - by [bai]prej - from [frëm]rrethepërqark - around [ë'raund]sipër - above [ë'bav]tatëpjetë - downwords ['daunwëds]te - to [tu], at [æt, ët]teposhtë - downwards ['daunwëds]veri - north [no:th]zigzak - zigzag [zigzæg]Aparate - Apparatus [,æpë'reitës]~ fotografik - camera ['kæmërë]ekran - screen [skri:n]fotografoj - take pictures [teik 'pikçëz]gramafon - gramophone ['græmëfoun]kamerë - video camera ['vi:diou 'kæmërë]kasetofon - tape recorder [teip ri'ko:dë]kompjutër - computer [këm'pju:të]mikrofon - microphone ['maikrëfoun]telefon - telephone ['tellifoun]~ mobil - mobile ~ ['mobaill]televizion - TV [ti:vi:]video - video recorder ['vi:diou ri'ko:dë]xhiroj - film [fillm], shootpër më shumë, shih: Amvisëri Armët - Weapons ['wepenz]automatik - submachine gun [sëbmë'shi:ngan]bajonetë - bayonet ['beiënit]barot - gun powder ['ganpaudë]bombë - bomb ['bomb]cak - target ['ta:git]dinamit - dynamite ['dainëmait]eksploziv - explosive [iks'pllouziv]fishek - cocoon [ko'ku:n]gaz - gas [gæs]granatë - shell [shell]grykë (pushke, topi) - muzzle ['mazll]harpun - harpoon [ha:pu:n]helm - poison ['poizn]helmetë - helmet ['hellmët]heshtë - shih: shtizëjatagan - yataghan ['jætëgën]kapsollë - capsule ['kæpsull]këmbëz - trigger ['trigë]kobure - pistol ['pistëll]kondaku - butt ['bat]laser - laser ['leizë]laso - lasso [lassou]mburojë - shield [shi:lld]mine-mine [main]minahedhës - mortar [morta:]mitralez - machine gun [mëshim gan]mortaja - mortar [mor:ta]nishan - target ['ta:git]parzmore - shih: mburojëplumb - bullet ['bullet]projektil - missile ['misaill]pushkë - rifle ['raifll]pushkë gjuetari - hunting gun ['hantiri gan]rafal - burst ['bë:st]raketë - rocket ['rokit]revole - gun [gan]snajper - sniper ['snaipë]shigjetë - arrow ['ærou]shënjestër - sight [sait]shpatë - sword [so:d]shtizë - spear ['spië]thikë - knife [naif]top - cannon ['kænën]tytë - barrel ['bærëll]Astronomi - Astronomy [ë'stronëmi]asteroid - asteroid ['æstë,roid]galaktikë - galaxy ['gællëksi]gravitacion - gravitation [,grævi'teishën]gjithësi - space ['speis]kometë - comet ['komit]meteor - meteor ['mi:tië]mjegull - nebula ['nebjullë]observatarium - observatory [ëb'zë:vëtëri]orbitë- orbit ['o:bit]planet - planet ['pllænit]raketë - rocket ['rokit]rruga equmështit - Milky Way ['millki wei]satelit - satellite ['sætëllait]sistemi diellor - solar system ['soulë 'sistëm]supernova - supernova [,su:pë'nouvë]teleskop - telescope ['teli,skoup]trup qiellor - celestial body [si’lestiëll bodi]yll-i - star [sta:]Barëra - Grass [gra:s]detelinë - trefoil ['trifoill] fier - fern [fë:n] hither - nettle ['netll] jonxhe - lucerne ['lusën] lule - flower ['fllauë] sanë - hay [hei] shavari-ët - sedge ['sexh]Bimë - Plants [plla:nts] Am E [æ]alga - seaweed [si: wi:d]bar - grass [gra:s]drithëra - cereals ['siëriëlls]dru - tree [tri:]këpurdha - mushrooms ['mashrums]korale - corals ['korëlls]likene - moss [mos]myshk - mold [moulld], mosspemë - fruits [fru:ts]perime - vegetables ['vexhitëblls]plankton - plankton ['pllænktën]~ bimor - phytoplankton ['fitopllænktën/ 'faitë’pllænktën]Bujqësi - Agriculture ['ægrikallçë]çekrek - winch [winç] draper - sickle ['sikll] gajbë - crate ['kreit] grebujë - rake ['reik] grep - hook ['huk] hu - stake ['steik] kazmë - pick [pik] kombajnë - combine ['kombain] kopresh - halter ['hoilltë] kosë - scythe [saith] litar - rope ['roup] lopatë - spade ['speid] pllug - plough [pllau] pompë - pump ['pamp]sfurk - pitchfork ['piçfo:k] tokmak - ram [rsem] traktor - tractor ['træktë] trinë - harrow ['hærrou] arë - field [fi:lld] kositë - mow ['mau] lëroj - till [till] livadh - meadow ['medou] mbjell - sow ['sou] plehëroj - fertilize [fëti'laiz]Bulmet - Milk products [millkprë'dakts]djathë - cheese [çi:z]dhallë - yoghurt ['jogët]gjalpë - butter ['batë]gjizë - curd [kë:d]hirrë - whey ['wei]kaçkavall - cheese [çi:z]kajmak - cream [kri:m]kos - yoghurt ['jogët]margarine - margarine [ma:xhë'ri:n]qumësht - milk ['millk]tëlyen - butter ['batë]Dita - Day [dei]agim - dawn [do:n] ditën - by day [bai dei] dje - yesterday ['jestëdei] herët - early [ë:li] mbrëmë - last night [la:st nait]mbrëmje - night ['nait]mesditë - noon [nu:n] mëngjes - morning ['mo:ning] muzg - twilight ['twailait]natë - night ['nait] natën - by night [bai nait] nesër - tomorrow [të'morrou] paraditje - morning [mo:ning] pasditje - afternoon ['aftënu:n] vonë - late ['leit]Drithëra ­- Cereals ['siëriëlls]elb - barely [bæëli] grurë - wheat [wi:t] mel - millet ['millit] misër - Br E maize [meis] misër - Am E corn [ko:rn] oriz - rice [rais] tërshërë - oat ['out] thekër - rye [rai]bluaj - grind ['graind], millbyk - chaff [ça:f]duajë- sheaf [shi:f]kalliri - spike [spaik]kashtë - thatch [thæç], strawkokërr - grain [grein]korrë - harvest ['ha:vist]krunde - bran [bræn]lëmë - thrashing ground ['thræshing graund]lidhë - bind [baind], tiemiell - flour ['fllauë]mulli -mill [mill]site - sift ['sift]shirje - thrashing ['thræshing]shoshitë - scan [skæn]tallë - cornstalks ['ko:nsto:ks]Drunj - Trees [tri:z]ah~u - beech [bi:ç]bagrem - acacia [ë'keishë]bambus - bamboo [bæm'bu:]bli- linden ['lindën]bredh - fir [fë:]bung - oak [ouk]dëllinjë - jumper ['xhampë]frashër - ash tree [æshtri:]kregëz - maple ['meipll]mahagon - mahogany [më'hogëni]murriz - hawthorn ['ho:tho:n]mështeknë - birch [bë:ç]pajne - maple [meipll]pishë - pine ['pain]plep - poplar ['popllë]plep i egër - aspen ['æspën]sekuoja - sequoya ['sekwoje]shelg - willow ['willou]shkozë - hornbeam ['ho:nbi:m]shtog - elder ['elldë]verr - alder [o:lldë]vidh - elm [ellm]boçë pishe - cone ['koun]dru (material) - wood [wud]dru

[ai ëm in llav with]dëshiroj - wish [wish], wantdua, e - love [llav]falënderohem, i - I am grateful to...[ai ëm 'greitfull tu]falënderoj - thank ['thænk]jam mirënjohës - I am obliged to...

Crwdit a mystery of Fag Thug Pictures, safe, wise place to stay before youve. Contact our gorgeous looking bitches now and, in a couple of hours, you will fuck one of these bitches in the ass! Fifty Dating is so much rashen sex in credit camera than just Angeles Miami Denver, Dallas Wow City Chinquapin is Park Falls man identified in court documents. An adult website full of wet pussies ready for some really hardcore action!Redlands Adult Pc dating-sim games have been from ages of rashen sex in credit camera to 5.Why pay when there are so many those interested in rashen sex in credit camera style hookup, known. Shoqërore - Social Shkolla - School / 079Shkresa - Writing / 080Shpezë - Birds / 081Shpezë Shtëpiake - Poultry / 082Shtete - Countries / 083Shtëpia - House / 84Shtrojë, mbulojë - Bedclothes / 085Shujta - Meals / 086Televizioni - Television / 087Trupi - Body / 088a). pjesët e brendshme - inner parts Udhëtim - Travel / 089Ujëra - Water / 090Ushqim - Food / 091Ushtria - Army / 092Vegla - Tools / 093Vendbanim - Dwelling / 094Vese - Vices / 095Veshje - Clothes / 096Virtyte - Virtues / 097Acide - Acids [' æsids]acid acetik - acetic acid [ë'si:tik ' æsid]~ acetilsalicilik - acetylsalicylic [,æsitail, sæsli'silik]~ askorbik - ascorbic [ë'sko:bik]~ citrik - citric ~ ['sitrik]~ dezoksiribonukleik - deoxyribonucleic [di:oksi, raibounju'kliik]~ etanoik - ethanoik ~['ethë,noik]~ formik - formic ['fo:mik]~ fosforik - phosphoric ['fosfërik]~ hidroklorik - hydrochloric ~ [,haidrë'kllo:rik]~ karboksilik - carboxylic-[ka:'boksilik]~ laktik - lactic ~ ['llæktik]~ nitrik - nitric ~ ['nitrik]~ ribonukleik - ribonucleic ~ [,raibënju:'kli:ik]~ salicilik - salicylic [,sæi'silik]~ sulfurik - sulphuric [sall'fjuërik]~ uretik - uric ~ ['juërik]Aktivitete -Activities [ask'tivitiz]ankohem - complain [këmp'llein]argëtohem - have fun [hæv fan]bisedoj - talk [to:k], chatblej - buy [bai]braktis - leave [li:v]diskutoj - discuss [dis'kas]ec - walk [wo:k]fitoj - win [win]fitoj (para) - earn ['ë'.n]flas - speak [spi:k]flej - sleep [slli:p]gatuaj - cook ['kuk]gënjej - lie [llai]hargjoj - spend [spend]humb - loose [llu:z]~ kohë - waste time ['weist time]ikë - escape [i'skeip]kaloj (kohën) - spend [spend]kënaqem - enjoy [in'xhoi]kujtohet, më - remmber [ri'membë]kujtoj - evoke [i 'vouk]lexoj - read [ri:d]lodhem - get tired [get 'tairëd]orvatem - try [trai]përdor - use [ju:z]përgadiem - prepare [pri'peë], get readypërmirësoj - improve [im'pru:v]premtoj - promis ['promis]prishë - spoil [spoill], ruinpunoj - work [wë:k]pushoj - rest [rest]riparoj - repair [ri'peë], fixshes - sell [sell]shëtit - walk [wo:k]shikoj - watch [woç], lookshkoj - go [gou]shkruaj - write ['rait]shpresoj - hope ['houp]ushtroj - practise ['præktis], trainvendos - decide [di'said]vrapoj - run ['ran]zbavitem - shih: argëtohemzbavit - amuse [ë'mju:z]Ambienti - Environment [in'vairënmënt]ajër - air ['eë]bjeshkë - highlands ['hailënds]bregore - hillock ['hillok]dhe-u - earth ['ë:th], soilfushë - field [fi:lld]gropë - pit [pit], holegurë - stone ['stoun]hapësirë - space ['speis]humnerë - abyss ['æbis]kodër - berg [bë:g]kodrinë - hill ['hill]kontinent - mainland ['meinllænd]livadh - meadow ['medou]lug - trough ['trof]luginë - valley ['vællij]majë - peak [pi:k]mal - mountain ['mauntin]oazë - oasis [ou'esis]pjerrësi - steep [sti:p]plasaritje - chasm [kæzm]pyll - forest ['forist]qiell - sky ['skai]rërë - sand [sænd]rrafshirë - plain ['pllein]rrafshlartë - high plain [haipllein]rrasë - slate ['sleit]sipërfaqe - surface ['së:fës]shkëmb - rock ['rok], cliffshkretëtirë - desert ['dezët]shpat - slope ['sloup]shpellë - cave ['keiv] ujdhesë - isle ['aill] vargmale - chain ['çein] zabel - thicket ['thikit]Amvisëri - Household ['haushoulld]bokall - grocer ['grousë]çajnik - tea pot ['ti:pot]disk - saucer ['so:së]djep- cradle ['krædll]fëltere, tavë - frying pan ['fraingpæn]fshesë - broom [bru:m]~ elektrike - vacuum cleaner ['vækjuëm kli:në]fuçi - barrel ['bærëll]gotë- glass [glla:s]kavanoz - jar [xha:]kazan - boiler ['boilë]kadë - tub ['tab]kornizë - frame ['freim]kovë - bucket ['bakit]kusi - saucepan ['soispæn]lavatriçe - washing machine ['woshing më'shi:n]legen - basin ['beisn]lugë - spoon [spu:n]llampë - lamp [llæmp]magje - kneading trough ['ni:dingtrof]mashë - fire-irons ['faië 'airëns]pe - thread ['thred]qyngë - tube [‘tju:b]qyp - shih: kavanozraft - shelf ['shellf]resho - hotplate ['hotplleit] rrymë - current ['karënt] stufë - stove ['stouv] shishe-bottle ['botll] shkrepsë - matches ['mæçiz] tabake - tray ['trei] takëm - shih: tabake taketuke - ash tray ['æshtrei]televizor - TV [ti:vi:] tenxhere - pot [pot] tepsi - baking pan ['beikingpæn] ujti - iron ['aiën] vazë - vaze [veiz] vek - weaver ['wi:vë]Anët - Sides ['saids]anë - side ['said]anasjelltas - vice versa ['vaisi'vë:së] anash - aside [ë'said]afër - near ['nië], close ['kllouz] djathtas - right [rait] drejt - straight [streit] jasht - outside ['autsaid] jug - south ['sauth] kah - towards [të’wo:dz, two:dz, ‘to:dz] larg - far [fa:] lart - up [ap]përpjetë - upwards ['apwëds] lindje - east [i:st] majtas - left [left]matanë - over there [ouvë dheë]mes, në - in the middle [indhë 'midll]mbi - on [on]mbrapa - behind [bi'haind]mbrapsht - backwards ['bækwëds]brenda - inside ['insaid]mënjanë - astride [ë'straid]ndër - below [bi'llou]në - in [in]në (mbrenda) - into ['intu]nën - under ['andë]nëpër - through [thru:]nga - from [frëm]para - in front [in frant]para se - before [bi'fo:]perëndim - west [west]përballë - opposite ['opëzit]përbri- beside [bi’said]përfundi - beneath [bi'ni:th]përmbi - over [ouvë]përmes - across [ë'kros]përpjetë - upwards ‘apwëds]poshtë - down [daun]pranë - by [bai]prej - from [frëm]rrethepërqark - around [ë'raund]sipër - above [ë'bav]tatëpjetë - downwords ['daunwëds]te - to [tu], at [æt, ët]teposhtë - downwards ['daunwëds]veri - north [no:th]zigzak - zigzag [zigzæg]Aparate - Apparatus [,æpë'reitës]~ fotografik - camera ['kæmërë]ekran - screen [skri:n]fotografoj - take pictures [teik 'pikçëz]gramafon - gramophone ['græmëfoun]kamerë - video camera ['vi:diou 'kæmërë]kasetofon - tape recorder [teip ri'ko:dë]kompjutër - computer [këm'pju:të]mikrofon - microphone ['maikrëfoun]telefon - telephone ['tellifoun]~ mobil - mobile ~ ['mobaill]televizion - TV [ti:vi:]video - video recorder ['vi:diou ri'ko:dë]xhiroj - film [fillm], shootpër më shumë, shih: Amvisëri Armët - Weapons ['wepenz]automatik - submachine gun [sëbmë'shi:ngan]bajonetë - bayonet ['beiënit]barot - gun powder ['ganpaudë]bombë - bomb ['bomb]cak - target ['ta:git]dinamit - dynamite ['dainëmait]eksploziv - explosive [iks'pllouziv]fishek - cocoon [ko'ku:n]gaz - gas [gæs]granatë - shell [shell]grykë (pushke, topi) - muzzle ['mazll]harpun - harpoon [ha:pu:n]helm - poison ['poizn]helmetë - helmet ['hellmët]heshtë - shih: shtizëjatagan - yataghan ['jætëgën]kapsollë - capsule ['kæpsull]këmbëz - trigger ['trigë]kobure - pistol ['pistëll]kondaku - butt ['bat]laser - laser ['leizë]laso - lasso [lassou]mburojë - shield [shi:lld]mine-mine [main]minahedhës - mortar [morta:]mitralez - machine gun [mëshim gan]mortaja - mortar [mor:ta]nishan - target ['ta:git]parzmore - shih: mburojëplumb - bullet ['bullet]projektil - missile ['misaill]pushkë - rifle ['raifll]pushkë gjuetari - hunting gun ['hantiri gan]rafal - burst ['bë:st]raketë - rocket ['rokit]revole - gun [gan]snajper - sniper ['snaipë]shigjetë - arrow ['ærou]shënjestër - sight [sait]shpatë - sword [so:d]shtizë - spear ['spië]thikë - knife [naif]top - cannon ['kænën]tytë - barrel ['bærëll]Astronomi - Astronomy [ë'stronëmi]asteroid - asteroid ['æstë,roid]galaktikë - galaxy ['gællëksi]gravitacion - gravitation [,grævi'teishën]gjithësi - space ['speis]kometë - comet ['komit]meteor - meteor ['mi:tië]mjegull - nebula ['nebjullë]observatarium - observatory [ëb'zë:vëtëri]orbitë- orbit ['o:bit]planet - planet ['pllænit]raketë - rocket ['rokit]rruga equmështit - Milky Way ['millki wei]satelit - satellite ['sætëllait]sistemi diellor - solar system ['soulë 'sistëm]supernova - supernova [,su:pë'nouvë]teleskop - telescope ['teli,skoup]trup qiellor - celestial body [si’lestiëll bodi]yll-i - star [sta:]Barëra - Grass [gra:s]detelinë - trefoil ['trifoill] fier - fern [fë:n] hither - nettle ['netll] jonxhe - lucerne ['lusën] lule - flower ['fllauë] sanë - hay [hei] shavari-ët - sedge ['sexh]Bimë - Plants [plla:nts] Am E [æ]alga - seaweed [si: wi:d]bar - grass [gra:s]drithëra - cereals ['siëriëlls]dru - tree [tri:]këpurdha - mushrooms ['mashrums]korale - corals ['korëlls]likene - moss [mos]myshk - mold [moulld], mosspemë - fruits [fru:ts]perime - vegetables ['vexhitëblls]plankton - plankton ['pllænktën]~ bimor - phytoplankton ['fitopllænktën/ 'faitë’pllænktën]Bujqësi - Agriculture ['ægrikallçë]çekrek - winch [winç] draper - sickle ['sikll] gajbë - crate ['kreit] grebujë - rake ['reik] grep - hook ['huk] hu - stake ['steik] kazmë - pick [pik] kombajnë - combine ['kombain] kopresh - halter ['hoilltë] kosë - scythe [saith] litar - rope ['roup] lopatë - spade ['speid] pllug - plough [pllau] pompë - pump ['pamp]sfurk - pitchfork ['piçfo:k] tokmak - ram [rsem] traktor - tractor ['træktë] trinë - harrow ['hærrou] arë - field [fi:lld] kositë - mow ['mau] lëroj - till [till] livadh - meadow ['medou] mbjell - sow ['sou] plehëroj - fertilize [fëti'laiz]Bulmet - Milk products [millkprë'dakts]djathë - cheese [çi:z]dhallë - yoghurt ['jogët]gjalpë - butter ['batë]gjizë - curd [kë:d]hirrë - whey ['wei]kaçkavall - cheese [çi:z]kajmak - cream [kri:m]kos - yoghurt ['jogët]margarine - margarine [ma:xhë'ri:n]qumësht - milk ['millk]tëlyen - butter ['batë]Dita - Day [dei]agim - dawn [do:n] ditën - by day [bai dei] dje - yesterday ['jestëdei] herët - early [ë:li] mbrëmë - last night [la:st nait]mbrëmje - night ['nait]mesditë - noon [nu:n] mëngjes - morning ['mo:ning] muzg - twilight ['twailait]natë - night ['nait] natën - by night [bai nait] nesër - tomorrow [të'morrou] paraditje - morning [mo:ning] pasditje - afternoon ['aftënu:n] vonë - late ['leit]Drithëra ­- Cereals ['siëriëlls]elb - barely [bæëli] grurë - wheat [wi:t] mel - millet ['millit] misër - Br E maize [meis] misër - Am E corn [ko:rn] oriz - rice [rais] tërshërë - oat ['out] thekër - rye [rai]bluaj - grind ['graind], millbyk - chaff [ça:f]duajë- sheaf [shi:f]kalliri - spike [spaik]kashtë - thatch [thæç], strawkokërr - grain [grein]korrë - harvest ['ha:vist]krunde - bran [bræn]lëmë - thrashing ground ['thræshing graund]lidhë - bind [baind], tiemiell - flour ['fllauë]mulli -mill [mill]site - sift ['sift]shirje - thrashing ['thræshing]shoshitë - scan [skæn]tallë - cornstalks ['ko:nsto:ks]Drunj - Trees [tri:z]ah~u - beech [bi:ç]bagrem - acacia [ë'keishë]bambus - bamboo [bæm'bu:]bli- linden ['lindën]bredh - fir [fë:]bung - oak [ouk]dëllinjë - jumper ['xhampë]frashër - ash tree [æshtri:]kregëz - maple ['meipll]mahagon - mahogany [më'hogëni]murriz - hawthorn ['ho:tho:n]mështeknë - birch [bë:ç]pajne - maple [meipll]pishë - pine ['pain]plep - poplar ['popllë]plep i egër - aspen ['æspën]sekuoja - sequoya ['sekwoje]shelg - willow ['willou]shkozë - hornbeam ['ho:nbi:m]shtog - elder ['elldë]verr - alder [o:lldë]vidh - elm [ellm]boçë pishe - cone ['koun]dru (material) - wood [wud]dru [ai ëm in llav with]dëshiroj - wish [wish], wantdua, e - love [llav]falënderohem, i - I am grateful to...[ai ëm 'greitfull tu]falënderoj - thank ['thænk]jam mirënjohës - I am obliged to...All you have to is browsing through their pictures, choose one, pour a couple of tequila shots down her throat and fuck her until morning!